Monthly Archives: Tháng Mười 2017

Bức thư không gởi

Ngày 13 tháng 6 năm 2006, tôi nhận được một điện thư của anh tôi là Cát Văn Hùng từ Avignon.  Trong thư anh cho biết sẽ gởi cho tôi qua ngã bưu điện một số tập thơ văn của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?